Ope aims to grow with a negative environmental footprint

Furniture manufacturers Ope and Vestre with beach cleaners, industry and customers as partners, kick off Norway’s most ambitious collaboration to clean up after half a century of marine plastic pollution.

The BIG cleanup

Ope and Vestre, together with Environmentalist Rune Gaasø, have founded the company Ogoori, which will offer traceable plastic raw materials collected from the ocean with a guarantee of origin. A large fraction of the plastic is collected by volunteers from all over the world, through the organisation In The Same Boat on their cleanups along the Norwegian coastline. The 100% ownerless ocean plastic will be tracked through blockchain technology from technology partner Empower. The goal is to upcycle 500-1000 metric tons of ocean plastic to new raw materials in 2020 alone.

The Ogoori company name draws inspiration from Captain Oguri Jūkichi who returned to Japan as a hero, having been lost at sea longer than anyone else in history. Just as he returned to Japan as a hero, the reclaimed plastic that we’ve considered valueless should be treasured for its return from nature. Through Ogoori, the lost plastic will find new value through technology, storytelling and circular economy.

Regenerative Value Chain

“For two centuries, economic growth in the world has been driven by the consumption of non-renewable resources, with 90% ending up as waste after a short time. This is far from sustainable, and an emerging “sustainable” business community is not close enough to rectify the damage that has happened,” says Lars Urheim, initiator of Ogoori and CEO of Ope AS. “Sustainable means “in balance”, but we can’t celebrate balance in a world where 60% of wildlife is lost, greenhouse gases remain in the atmosphere, and the last remnants of untouched nature are eaten up by irresponsible industrialization and development. Sustainability is not enough any more, we need to dig deeper for solutions.”

Ope and Vestre both aim to be at the forefront of the race to be the best at sustainability, and it is natural to work together to reach the goal. With Ogoori, we take it a step further and establish what may be the world’s first company to deliver “Material as a Service” through what we call a Regenerative Circular Value Chain.

What we need now is a massive restoration of degraded nature, and reviving materials that have gone astray. That’s where re-generativity comes in. If we are to have growth in the economy, we must manage to achieve it by cleaning up everything that has gone astray; whether it is returning industrial areas to nature, the extraction of CO2 from the atmosphere, or the cleaning up of plastics in the sea.

This last thing is what Ope and Vestre want to solve through Ogoori, and the principle we call PCS “Plastic Capture and Storage”, an analogy to CCS “Carbon Capture and Storage”. PCS means treating plastic in nature as an oil by-product that needs to be collected and stored in man made objects in infinite to stop it from polluting the environment ever again.

Showcase to inspire

“The world is in a process of restructuring, and Vestre hopes Ogoori can become a showcase for detaching from the correlation between growth and resource consumption. The development of Ogoori will be relevant to the rest of Vestre’s business, and hopefully will inspire other players as well, ” says Jan Christian Vestre, CEO of Vestre.

Ogoori represents a community of beach cleaners, waste-, plastic- and finished goods industries as well as their customers, who jointly take responsibility where others have not, and create a truly regenerative and sustainable economy.

It has been assumed that the ownerless ocean plastic has no value, as it is broken down by sunlight, mechanical wear and consists of a mix of different plastic materials. In addition, it is difficult and expensive to clean it up and recover it. A challenging starting point if profit is the motivation, but it is not, even though the Ogoori founders see the economic value in a market where brand reputation is closely tied to the chosen materials of their products.

The high cost is resolved by Ogoori simply not selling the material. Marine plastic is made available to the industry through a rental model, where the long life of the plastic ensures a manageable price for the customer. – “We have checked with researchers we work with, and dare to claim that we are the first in the world to offer raw materials as a service, at least raw materials that are cleaned up in nature”, says Ogoori co-founder and chairman, Rune Gaasø.

New value from lost resources

Chairman Jon Daniel Nesje and CEO of Ope, Lars Urheim, aims to create growth through cleaning up plastic in nature Photo: Ope

Ope and Vestre also know that this plastic carries something that neither new plastic nor re-circulated plastic from households and industry has, namely a strong history. The plastic is lifted out of nature piece by piece by volunteer and professional beach cleaners through a huge joint effort so that it will not waste, contaminate, be eaten by marine species or broken down into microplastics in the future. Our customers can help facilitate and become a part of this story, by looking after the plastic and at the same time experience the added value that good product and service solutions entail.

Rasmus Hansson, Head of The Norwegian Retailers Environment Fund (HMF) states, “The Norwegian Retailers Environment Fund supported the Ope project from “From Beach To Boardroom” in 2019. We are very pleased that the project is now expanding to an industrial level for re-processing the plastic material to new products in a circular model.”

And while it might be tempting to think of this story as a financial gold mine for the owners of Ogoori, that’s not the goal. The goal is to create exponential growth in the cleanup, and therefore all the profits from Ogoori will be returned to more cleanup, as long as there is plastic left in the sea. The initiative for the establishment of Ogoori has grown out of the close relationship with the beach cleanup community, where volunteerism and public support is the backbone of the cleanup.

We have no desire to exploit volunteers and government support to make money, but will take a role in evolving these initiatives to create a financial result that can be reversed to ensure even more ocean clean up. Ope’s ambition in taking this initiative is to achieve growth with a negative environmental footprint.

Slik skal Ope vokse med et negativt miljøavtrykk

Teamet bak Ope er sentrale i etableringen av den nye plastleverandøren Ogoori, som skal tilby eierløs havplast til produkter gjennom en leiemodell Foto: Marius Vervik

Møbelprodusentene Ope og Vestre og et fellesskap av strandryddere, industri og kunder sparker i gang Norges mest ambisiøse samarbeid om å rydde opp, etter et halvt århundre med plastforsøpling i havet.

Den store oppryddingen

Ope og Vestre har, sammen med miljøaktivisten Rune Gaasø, stiftet selskapet Ogoori, som skal tilby plastråvare av 100% eierløs havplast, med sporbarhet og opphavsgaranti.  En stor andel av plasten er samlet inn av frivillige fra hele verden gjennom Foreningen In The Same Boat sine ryddetokt langs Norges kyst. Opphavet og sporingen sikres gjennom blokkjedeteknologi fra teknologipartneren Empower. Målet er å gjenvinne 500-1000 tonn havplast alt i 2020.

Selskapsnavnet henter inspirasjon fra kaptein Oguri Jūkichi som kom tilbake til Japan som en helt, etter å ha vært tapt til havs lenger enn noen annen i historien. Akkurat som han kom tilbake til Japan som en helt, bør den ryddeplasten som har vært regnet som verdiløs, verdsettes for at den kommer tilbake fra naturen. Gjennom Ogoori skal plasten som har vært tapt finne ny verdi, gjennom teknologi, historiefortelling og sirkulær økonomi.

Regenerativ verdikjede

-I to århundrer har den økonomiske veksten i verden blitt drevet frem gjennom forbruk av ikke-fornybare ressurser, der 90% ender opp som avfall etter kort tid. Dette er så lite bærekraftig, at et «bærekraftig» næringsliv på langt nær er nok til å rette opp skaden som har skjedd, sier Lars Urheim, initiativtaker til Ogoori og daglig leder i Ope AS.

-Bærekraftig betyr jo «i balanse», men vi finner ikke balanse i en verden der 60% av ville dyr er borte, klimagassene forblir i atmosfæren, og den siste rest av urørt natur spises opp av industrialisering og utbygging. Bærekraft er ikke nok lenger, vi må grave dypere etter løsninger.

Ope og Vestre kjemper begge om å ligge lengst fremme i kappløpet om å være best på bærekraft, og det er naturlig å samarbeide for å nå målet. Med Ogoori tar vi et skritt videre, og etablerer det som kanskje er verdens første bedrift som skal levere «Material as a Service», gjennom det vi kaller en Regenerativ Sirkulær Verdikjede. Det vi trenger nå er en massiv tilbakeføring av ødelagt natur, og gjenvinning av materialene som har havnet på avveie. Der kommer regenerativitet inn. Skal vi ha vekst i økonomien, må vi klare det gjennom opprydning i alt som har havnet på avveie; om det er tilbakeføring av industriområder, uthenting av CO2 fra atmosfæren, eller opprydding av plast i havet.

Det er dette siste Ope og Vestre ønsker å løse gjennom Ogoori, og prinsippet vi kaller PCS «Plastic Capture and Storage». Plast på avveie er også et sluttprodukt fra oljeproduksjon, og det er mange som deler ansvaret for at den er der. Gjennom PCS skal plasten fanges i naturen og lagres til evig tid i produkter i en lukket sirkulær verdikjede.

Utstillingsvindu til inspirasjon

– Verden er i en omstillingsprosess, og Vestre håper at Ogoori kan bli et utstillingsvindu for hvordan man kan løsrive seg fra korrelasjonen mellom vekst og ressursforbruk. Utviklingen av Ogoori vil være relevant for resten av Vestres virksomhet, og forhåpentligvis gi inspirasjon til andre aktører også, sier Jan Christian Vestre, CEO i Vestre.

Ogoori representerer et fellesskap av strandryddere, avfall-, plast- og ferdigvareindustri og kunder, som i fellesskap tar ansvar der andre ikke har gjort det, og skaper ekte regenerativ økonomi.

Det er opplest og vedtatt i at den eierløse havplasten er verdiløs, da den er nedbrutt av sollys og mekanisk slitasje samt består av en miks av ulike plastmaterialer. I tillegg er det vanskelig og kostbart å rydde den opp og gjenvinne den. Et utfordrende utgangspunkt om det er profitt som er motivasjonen, men det er det ikke, selv om stifterne av Ogoori ser økonomisk verdi i plasten i et marked der et selskaps omdømme er tett knyttet til valg av material i produktene.

Den høye kostnaden løser Ogoori elegant ved å rett og slett la være å selge materialet. Havplasten blir tilgjengelig for industrien gjennom en leiemodell, der plastens lange levetid sikrer en håndterbar pris for kunden.

– Vi har sjekket med forskere vi samarbeider med, og våger å hevde at vi er først i verden med å tilby råvare som en tjeneste, i alle fall råvare som er ryddet opp i naturen, sier arbeidende styreleder i Ogoori, Rune Gaasø.

Ny verdi fra tapte ressurser

Styreleder Jon Daniel Nesje og Daglig Leder Lars Urheim i Ope skal skape vekst gjennom opprydding av plast i naturen Foto: Ope

Vi i Ope og Vestre vet også at denne plasten bærer i seg noe som hverken ny plast, eller resirkulert plast fra husholdninger og industri har, nemlig en sterk historie. Plasten blir løftet ut av naturen bit for bit av frivillige og profesjonelle strandryddere gjennom en enorm felles innsats, slik at den ikke skal forsøple, forurense, bli spist eller brutt ned til mikroplast i fremtiden. Denne historien kan våre kunder være med å muliggjøre, ved å passe på plasten og samtidig få verdien som gode produkt- og tjenesteløsninger innebærer.

Rasmus Hansson, leder i Handelens Miljøfond uttaler:

– Handelens Miljøfond støttet Ope-prosjektet fra “Strand til Styrerom” i 2019. Vi er veldig fornøyd med at prosjektet nå vokser til industrielt nivå for oppsirkulering av havplasten til nye produkt i en sirkulær modell.

Og selv om det sikkert kunne friste å tenke på denne historien som en økonomisk gullgruve for eierne av Ogoori, er ikke det målet. Målet er å skape eksponentiell vekst i oppryddingen, og derfor vil alt overskudd fra Ogoori føres tilbake til mer opprydning, så lenge det er plast igjen i havet. Initiativet til stiftelsen av Ogoori har vokst ut av den nære relasjonen med strandryddemiljøet, der frivillighet og offentlig støtte er bærebjelken i opprydningen.

Vi har ingen ønske om å utnytte frivilligheten og fellesskapet for å tjene penger, men vil gjøre vårt til at det verdifulle arbeidet også skaper et økonomisk resultat som kan tilbakeføres for å sikre at enda mer ryddes opp, Ope sin ambisjon med dette er å vokse med et negativt miljøavtrykk.

Vi skal utvikle materialer og produkter fra eierløs havplast

Gründer og daglig leder i Ope, Lars Urheim, ser frem til å utvikle produkter av plast som er ryddet opp fra havet.

Nå skal møbelprodusentene Ope og Vestre sammen med Sintef forske på og utvikle materialer og produkter av eierløs havplast.

Gjennom prosjektet «Fra strand til styrerom» som er finansiert gjennom Handelens Miljøfond, jobber Ope og Vestre med å etablere en industriell verdikjede for eierløs havplast. Nå har Norges Forskningsråd besluttet å støtte et prosjekt der SINTEF skal forske på materialet fra denne verdikjeden. Bedriftene skal utvikle produkter og tjenester for en sirkulær forretningsmodell, der eierløs havplast er råvaren. Målet er å sikre at plasten som er ryddet langs kysten aldri havner på avveie eller ender opp som forurensing igjen.

-Ope har som overordnet mål å tilbakeføre ødelagt natur gjennom vår kjernevirksomhet. At vi nå får mulighet til å utvikle produkter av avfall som er ryddet bort fra naturen er fantastisk, sier gründer og daglig leder, Lars Urheim.

Kunnskapen som kommer ut av prosjektet skal ikke møbelprodusentene holde for seg selv. -Et viktig poeng for oss er å gjøre materialet og metodikken for et lukket material- og produktkretsløp tilgjengelig for flere. Vi ønsker at flest mulig i produsentleddet og brukere av produktene skal kunne bidra til å fjerne plast fra naturen, og sikre at den ikke havner der igjen, sier Urheim

-I lys av de nylig konkluderte klimaforhandlingene i Madrid er det spesielt én ting som har blitt klinkende klart: næringslivet må ta ansvar der feige politikere ikke tør å ta grep. Det kan virke som en byrde på mange bedrifter, men sannheten er at bak byrdens slør ligger det forretningsmuligheter i stor skala, uttaler Jan Christian Vestre i forbindelse med tildelingen.

Les mer om hvem som har mottatt støtte fra forskningsrådet her

From Beach to Boardroom – creating value from plastic pollution

Lars Urheim and Jan Christian Vestre with material samples

Increasing producer responsibility, means less plastic pollution. Ope, IVAR and Vestre have jointly established the project From beach to boardroom. A tangible measure on the part of the business community to address the challenges associated with plastic in nature.

Producer responsibility

The business world has long made a good profit, having unlimited access to our planets limited resources. The results of this can be seen today with the looming global environmental catastrophe. “We want to show the way for the future business community. It is untenable to simply continue as before. The actors engaged in commerce today must take responsibility where our predecessors have not. The business community now needs to find ways to create value by rehabilitating damaged nature.” Says Lars Urheim, General Manager of Ope.

The From beach to boardroom project will take plastic that has gone astray out of nature, and into Norwegian design objects meant for commercial buildings and public spaces. A value chain will be established that places the collected plastic back into a usage cycle and ensures it is kept there.

Lars Urheim and Jan Christian Vestre with material samples
Wants to clean up plastic pollution. Norwegian furniture companies Vestre and Ope will make use of ownerless marine plastic in their products

Research and block chain

Through a preliminary project in 2018, the research institute SINTEF verified for the parties and then partner Fjord Fiesta, that ocean plastic is functionally capable for use in products. The collaboration now also includes the block chain company Empower. Empower has developed a block chain based system for documenting the origin of plastic. In this way, precision and trust are attained in where the plastic was collected from. This safeguards the project’s purpose and ensures that it is ownerless plastic that is being included in the new value chain.

Plastic with purpose

The plastic will subsequently be tagged with the history of precisely where and by whom it was collected. This will make it possible to follow it all the way from the beach to, for example, the board room of the company purchasing it. Through procurement from this value chain, a direct contribution is made to the needed global clean-up. At the same time, one can enjoy quality Norwegian design products – such as Ope’s unique shelving solutions. The From beach to boardroom project will create value from the plastic pollution that today is a global problem.

Broad collaboration

“We are already co-operating with actors throughout the entire value chain. Still we have plenty of room for companies that wish to shoulder their share of the responsibility by choosing products from ownerless marine plastic for their buildings and properties. Large companies such as Google and Adidas have already decided to only purchase products of recycled material in the immediate future. We desire to recruit Norwegian actors with the same level of ambition to partner up with us. The more responsibility taken, the less plastic pollution. A winning situation for everyone”, says Urheim.

The Norwegian Retailer’s Environment Fund has great faith in the project, supporting it with NOK 2 million. Their contribution will ensure the project being implemented at full scale. The goal is to be able to realize From beach to boardroom during the course of the next year.

Ope og Vestre skal skape verdi av eierløs havplast!

Jan Christian Vestre og Lars Urheim viser frem materialprøver av eierløs havplast
Vil ha mindre plast i naturen. Vestre og Ope skal nå utforske muligheten for å ta havplast i bruk i norske designprodukter.

Mindre plast i naturen med mer produsentansvar. Ope, IVAR og Vestre har sammen etablert verdikjedeprosjektet From beach to boardroom. Dette er et konkret tiltak fra næringslivets side mot utfordringene knyttet til plast på avveie.

Utvidet produsentansvar

Næringslivet har gjennom alle år tjent gode penger på ubegrenset tilgang til jordens begrensede ressurser. Resultatet av dette ser man i dag, med en global miljøkatastrofe under oppseiling. “Vi ønsker å vise vei for fremtidens næringsliv, der det ikke holder å fortsette som før. Dagens næringsaktører må ta ansvar der våre forgjengere har feilet, og finne måter å skape verdi på gjennom rehabilitering av skadet natur”, sier Lars Urheim, daglig leder i Ope.

From beach to boardroom er et prosjekt med mål om å ta plast som har kommet på avveie ut av naturen og inn i norske designobjekter som tas i bruk i næringsbygg og offentlige rom. Det etableres en verdikjede som setter den innsamlede plasten tilbake i et kretsløp og sørger for å holde den der.

Lars Urheim og Jan Christian Vestre viser frem materialprøver, skal bidra til å løse problemet med plast i naturen
Lars Urheim og Jan Christian Vestre viser frem materialprøver av sitt nye komposittmateriale fra 100% marint problemavfall

Forskning og ny teknologi

Gjennom et forprosjekt støttet av VRI Rogaland i 2018 fikk partene verifisert av SINTEF at plasten er funksjonsdyktig for fremtidige prosjekter. Med på laget er også blokkjedeselskapet Empower, som har utviklet et system for å dokumentere opphavet til plast. På denne måten oppnås en presisjon og tillit til hvor i naturen plasten er innhentet. Det sikrer prosjektets formål og sørger for at det kun er eierløs plast som inngår i den nye verdikjeden.

Plast med mening

Plasten vil følgelig være ladet med en historie om akkurat hvor og av hvem den ble plukket. Slik vil man kunne følge den hele veien fra stranden til for eksempel styrerommet i bedriften som kjøper den. Ved å kjøpe denne råvaren vil man direkte bidra til den globale plastopprydningen som behøves. Samtidig vil man kunne få designprodukter inn – som Ope sine unike møbleløsninger. Slik vil prosjektet From beach to boardroom skape verdi av det som i dag er et globalt problem.

Bredt samarbeid

– Vi samarbeider allerede med aktører i hele næringskjeden, men har fortsatt plass til virksomheter som vil ta sin del av ansvaret ved å velge designprodukter av havplast til sine bygg og eiendommer. “Store selskaper som Google og Adidas har alt besluttet å kun kjøpe produkter av resirkulert materiale i nær fremtid, og vi ønsker å få norske aktører med samme ambisjonsnivå med på laget. Desto mer ansvar, desto mindre plast i naturen. En vinn for alle.”, sier Urheim.

Handelens Miljøfond har stor tro på prosjektet, og støtter det med 2 millioner kroner for å bidra til at det kan gjennomføres i full skala. Målet er å kunne realisere From beach to boardroom i løpet av året som kommer.

Ope vil samle industrien for å rydde opp i havet

I helgen har vi søkt Handelens Miljøfond for støtte til å samle industrien om å rydde opp i havet og gjøre havplast til en ressurs.

Ope og prosjektpartnerne ønsker å etablere en komplett permanent verdikjede for eierløs havplast. Vi vil sikre tilgang til havplast som en ettertraktet ressurs for nye produkter, og øke ressursutnyttelsen av plast som ellers går til energigjenvinning eller deponering. 

Den langsiktige effekten av en verdikjede for eierløs havplast er vanskelig å tallfeste, men potensiale av effekten kan bli enorm. En fungerende verdikjede vil generere vekst og stadig større etterspørsel etter innsamlet plast. Å gi plasten en verdi er en måte å løse problemet med eierløs havplast.

Som del av vår langsiktige satsing på bærekraft med spesielt fokus på sirkulær økonomi og gjenbruk, ønsker Ope å bidra til opprydning av eierløst avfall i havet. Vi ser på plasten som en ressurs som til tross for lav teknisk verdi bærer i seg potensiell merverdi gjennom historien den forteller.

Forprosjekt for å finne komposittmateriale

Vårt pågående forskningsprosjekt med SINTEF skal skape et nytt komposittmateriale av resirkulert havplast og glassfiber fra innsamlede fritidsbåter, som kan erstatte mindre bærekraftige materialer i våre og våre partneres produkter. Det innebærer også en mulighet til å flytte produksjonen hjem til Norge, og bruke lokalt innsamlede råvarer. 

Møbelprodusentene Fjordfiesta AS og Vestre AS er partnere i forskningsprosjektet og har som Ope et ønske om å bruke resirkulert eierløs havplast i sine produkter. Vi er sikre på at det finnes enda flere som ønsker å være en del av løsningen.

Vi samarbeider med flere aktører som har bidratt med materiale til forskningsprosjektet. Nordic Ocean Watch, Sea Sick Fish, Miljøvernforbundet og Clean Shores har samlet inn og sortert plast. Ecofiber Recycling leverer glassfiber fra innsamlede fritidsbåter. IVAR og Pla-Mek har bidratt med spisskompetanse på plast og plastproduksjon. Disse og nye partnere blir med oss i etableringen av en komplett verdikjede for eierløs havplast. 

Forskningsprosjektet, og vår dialog med nettverket av virksomheter og organisasjoner som arbeider med problemstillinger rundt havplast, har gitt bred kunnskap på området. Det er stor interesse i markedet for å ta innsamlet eierløs havplast i bruk i produkter. Likevel mangler en stabil tilgang på produksjonsklar plastråvare. 

Komplett verdikjede for eierløs havplast 

På grunn av det sterke fokuset på problemet med eierløs plast og mikroplast i havet, er det stor interesse for å ta plasten i bruk både i befolkningen og næringslivet. Det er imidlertid ingen i Norge, og svært få i verden som har produsert større serier av produkter fra eierløs havplast. Mange prosjekter/produkter med potensial til å nå markedet kommer ikke så langt fordi det ikke er etablert en fungerende verdikjede rundt produksjon av plastråvaren. 

Med dagens aktivitetsnivå basert på frivillighet ryddes store mengder havplast som ikke utnyttes kommersielt, fordi apparatet som kan prosessere plasten ikke er etablert. Plasten, som er en ressurs med egenverdi i seg selv, og i tillegg har potensial for høy merkeverdi på grunn av sitt opphav, sendes i dag til forbrenning fremfor gjenvinning. 

Vi søker støtte til å etablere en komplett verdikjede for gjenvinning av eierløs havplast. Gjennom partnerskap med sentrale aktører innen innsamling, prosessering og produksjon/salg/distribusjon av produkter, sikrer vi at hele verdikjeden er ivaretatt, fra hav til sluttbruker, og at plasten inngår i produkter som er optimalisert for lang levetid i en sirkulær økonomi.  

Vår kombinasjon av frivillig innsamling og resirkulering i industriell skala er unik i verden og typisk for Norge, der dugnadsånd og næringsvirksomhet ofte går hånd i hånd for å løse utfordringer i samfunnet. Ope har tatt initiativ til prosjektet fordi vi ønsker å bidra til opprydning i havet, og å sikre bedre ressursutnyttelse av plast gjennom å gjøre havplasten tilgjengelig og attraktiv som råvare for nye produkter. 

Vi håper at Handelens Miljøfond ser potensialet og støtter oss i prosjektet som vil forene frivillige organisasjoner og næringslivet. Sammen skal vi rydde havet for plast!

Did you know that open plan offices can decrease productivity with 15 %?

When we think about open-plan offices we often picture energetic and social work environments. Enthusiastic people in cool locations. Bright, open spaces where creativity and collaboration flourishes. It’s cost efficient, it’s social, it’s motivating, it’s trendy, it’s the future. And it is distracting. It is stressful, and it can actually decrease productivity. Yet more and more employees are now in open plan offices.

But can’t we just give everyone headphones or muting microphones?

Even though humans are social creatures research show that we need shielding and the sense of private space. The most efficient open plan offices have shielding that is so high that you have to stand to see and contact your colleague.

Did you know that research show that open plan offices can decrease productivity with 15 %? A small distraction can make you lose focus up to 20 minutes! And it can create health issues and increase sick leave. We are looking at high costs!

Not to mention what it does to the environment! An open-plan office is constantly changing and every year large quantums of fully functional furniture and inventory ends up as waste. A lot of it comes from offices. We all know it. But changes to work environment does not have to be at the expense of the environment.

We have many satisfied customers, for example Bergen.Works, who says:

With Ope we have made the perfect solution for our Co-Working space. We have managed to create rooms within a rom – using room dividers which give shielding and help to keep the rooms open and light and inspire to creativity and innovation.

Ope is the new thing within office interior that optimizes people’s environment in open-plan offices. Ope is modular and consists of modules that can be built and taken apart according to need – just like LEGO.

So what separates Ope from others, besides that it is modular?

Our solutions transform open plan offices into good working environments through variety and flexibility. Each module can be open or closed. Giving you endless possibilities to customize solutions for different rooms and employees. Wool cushions act as sound absorbers and bring colour to the interior.

So with Ope you get a Kinder-egg; storage, shielding and sound dampening. You get a room divider without closing off light – and which is open enough so that it inspires interaction. You can also create a room within the room and make social spaces.

The click patent in the connectors is the key that enables you to easily assemble the modules so that you can customize solutions to get the best working environment for your office and employees – and you can rebuild and expand with just a few clicks.

Sustainable design // circular economy

Buildings and interiors are constantly changed by their inhabitants. This process normally costs more than you like and puts a strain on the environment through excessive use of resources. Ope embraces this knowledge, and has created a modular system based on the principles of circular economy.

That is way Ope has a classic and timeless design with components that can be used over and over again.

We have reversed vending for all our used components to ensure that none of our products end up as waste.

We rent out components to businesses that only needs furniture for a short period, thereby reducing unnecessary mass production.

In collaboration with SINTEF and IVAR we will now look at the possibility to create a new composite material of recycled ocean plastic. If we succeed, you will by buying Ope, help clean up the ocean.

Er du en selger med interesse for interiør og møbeldesign?

Ope AS er en stavangerbasert møbelprodusent med egenutviklet møbelsystem og ambisjoner om å vokse ut av regionen.

Vi søker provisjonsselgere/ambassadører som ser muligheter i møbelmarkedet, og som vil arbeide langsiktig med å bygge markedet for Ope i sin region/landsdel.

Du kjenner alt møbelmarkedet, og har eller ønsker å bygge et bredt nettverk mot arkitekter og innkjøpere i privat og offentlig sektor. Du har et sterkt engasjement for interiør og skandinavisk design, og har et øye for gode løsninger. Du har relevant salgs-erfaring og liker deg best når du kan lære nye mennesker å kjenne. Resultatorientert, utadvendt og god til å kommunisere er en forutsetning.

Ope har svært fornøyde kunder, og personlig service og oppfølging er en viktig forutsetning for å oppnå dette. Aktuelle kandidater må være lidenskapelig opptatt av å yte god service, og trigges av å overgå kundens forventninger.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:
• nettverksbygging mot kundesegmentet
• aktivt salg og rådgivning mot kunder
• oppfølgning av kampanjer og aktiviteter
• tegne forslag og utarbeide tilbud hos kunde
• levere og montere hos kunder

Vi tilbyr:
• Konkurransedyktig provisjonslønn
• Muligheter til å bygge nettverk
• Fleksibilitet i arbeidstid og mengde
• Frihet til å uvikle salgsmetodikk og kundesegmenter
• Understøtting gjennom profesjonell digital markedsføring
• Mulighet til karriere og videreutvikling i selskapet
• Mulighet for eierskap for rette vedkommende

Aktuelle kandidater bes sende CV og søknad til post@ope.as snarest.

Julegaven til hele kontoret

Våre romdelere og møbelløsninger skaper gode rom og et bedre arbeidsmiljø gjennom skjerming og variasjon. Ta kontakt, så designer vi en løsning tilpasset deres behov og kontorlandskap.

Med Ope har vi laget en perfekt løsning for vårt Co-Working space. Vi har klart å oppnå romdeling som gir nødvendig skjerming, samtidig som lokalene er åpne, lyse og inspirerer til kreativitet og innovasjon.” – Christian, Bergen.Works

Ope er kontorinteriør som oppbevarer, personliggjør og effektiviserer arbeidsmiljøet i åpne landskap. Ope er modulært og består av moduler som kan bygges og tas fra hverandre etter behov – akkurat som med LEGO.

Våre løsninger gjør åpne landskap til gode rom for den ansatte gjennom skjerming og variasjon. Hver kube kan være åpen eller lukket. Det betyr at du har uendelige muligheter til skreddersydde løsninger tilpasset ulike rom og ansatte. Puter i ull fungerer som lydabsorbenter i tillegg til å sette farge på interiøret.

Kontakt oss i dag for og få hjelp til å skape gode løsninger for din bedrift og ditt arbeidsmiljø. Vi har rask levering.

Ope – det bærekraftige valget.

KONTAKT OSS

Jakten på testmateriale

EN GRØNNERE FREDAG SAMMEN MED GODE PARTNERE

Black Friday er blitt årets store salgsdag. Ope ønsker å gjøre Black Friday litt grønnere ved å gjøre noe for miljøet den dagen. Vi introduserte det som vi ønsker skal bli en årlig tradisjon og satte av dagen til å rydde avfall som forsøpler havet. Med ønske om at flere av våre venner gjør det samme 🐋 Ti minutter, en time eller en dag med rydding – alt hjelper! Et lite grep for en grønnere planet.

I tillegg er vi på stadig jakt etter testmateriale til forskningsprosjektet vi er i gang med sammen med SINTEF. Sammen med Clean Shores arrangerte vi derfor strandryddedag langs Hafrsfjord.

Vi trenger flere kilo havplast av type PP (Polypropylen) til testing. Denne typen plast finner man ofte i for eksempel ketchupflasker, bokser, spann, lokk/kapsler, vevde storsekker til gjødsel, elektronikk, bildeler mm.

Takk til alle engasjerte folk som møtte opp! Takk til Sea Sick Fish for rydding og sortering av plasten vi samlet inn. Takk til Clean Shores for et godt samarbeid.

Vi vil arbeide videre med å finne nok testmateriale for oppstart av testing hos SINTEF. Det arbeides samtidig med å finne løsninger for rens og oppmaling av testmaterialet. Deretter går turen til Oslo for å teste om havplast kan bli en ressurs for møbelindustrien.